Language

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "19th Inter-Medical School Physiology Quiz"

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 (19th Inter-Medical School Physiology Quiz) ณ Universitas Gadjah Mada เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปีนี้มีนิสิต/นักศึกษาแพทย์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 73 ทีม จาก 15 ประเทศ

รอบคัดเลือก ข้อสอบข้อเขียน (29 ก.ค. 2566)
ทีมจุฬาฯ ได้รับรางวัลคะแนนข้อเขียน (ประเภททีม) สูงสุดเป็นอันดับที่ 1
นายสิวัช รักษ์งาน ได้รับรางวัลคะแนนข้อเขียน (ประเภทบุคคล) สูงสุดเป็นอันดับที่ 1
นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ ได้รับรางวัลคะแนนข้อเขียน (ประเภทบุคคล) สูงสุดเป็นอันดับที่ 3

รอบตอบคำถามบนเวที/ชิงชนะเลิศ (30 ก.ค. 2566)
ทีมจุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st winner)

นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์
นางสาวนิรดา ลาภประเสริฐ
นายสิวัช รักษ์งาน

อาจารย์ผู้คุมทีม ได้แก่
อ. นพ.ธนา ทองศรีคำ
ผศ. ดร. นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว
อ. นพ.ณฐกร สิริทวีชัย
พญ.ธัญมน เตชะวีรพงศ์
พญ.ธัญมน สุขพันธรัชต์
พญ.โชติกา มหัตโกมล
พญ.ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์
นพ.ภาสวี ชีวสาธน์
พญ.รวีกาญจน์ อิฐสถิตไพศาล

Image
Image