Language

งานบริการวิชาการ
ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริการวิชาการ/บริการทางการแพทย์ของภาควิชารวมทั้งสิ้นมี 6 ประเภท ได้แก่

  • การให้บริการด้านการสอนวิชาสรีรวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รวมทั้งการเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น honorary professor  ของมหาวิทยาลัยคุนหมิง

  • งานจัดประชุม/อบรมวิชาการ ร่วมกับองค์กรวิชาการ/วิชาชีพ ได้แก่ การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการของสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย และการประชุมวิชาการประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

  • การเป็นวิทยากรของคณาจารย์ในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

  • การให้บริการทางการแพทย์ แม้ว่าภาควิชาจะเป็นภาควิชาทางปรีคลินิกซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการให้บริการทางการแพทย์ แต่ภาควิชาก็ยังคงเห็นความสำคัญของการให้บริการด้านนี้ และอนุญาตให้คณาจารย์ในภาควิชาปฏิบัติภารกิจด้านนี้ได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ การออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท คลินิกโรคไต คลินิกอายุรกรรมระบบหัวใจ และคลินิกอายุรกรรมทั่วไป รวมทั้งการออกตรวจนิสิตและบุคลากร ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาคม ทั้งบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย และประชาชนทั่วไป และเป็นหนทางในการเพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารย์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงยังเอื้อต่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของพยาธิสรีรกำเนิดของภาวะทางเวชกรรมต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยในลักษณะของสหวิทยาการ อาทิ การร่วมงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ของภาควิชากับคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างในภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นต้น

  • โครงการที่ให้บริการแก่ชุมชน อาทิ การให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายในงานกาชาด งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี

  • การเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก การเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ คณาจารย์ในภาควิชาได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในองค์กรและหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ Asian Union for Microcirculation, South East Asian Regional Association for Medical Education (SEARME) สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ชมรมโรคปวดศีรษะ ในสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการที่ปรึกษาของกรมอนามัย ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช เป็นอดีตนายกสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย เป็นต้น