Language

งานวิจัย
ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าในสาขาสรีรวิทยาพื้นฐานและสรีรวิทยาประยุกต์และเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันภาควิชามีศูนย์เชี่ยวชาญหลอดเลือดจุลภาค (Center of Excellence for Microcirculation) และหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของอาการปวดและอาการปวดศีรษะ (Neurosciences of Pain and Headache Research Unit) ตลอดจนห้องวิจัยแขนงต่าง ๆ

     การพัฒนางานวิจัยของภาควิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยหรือประยุกต์ใช้ได้ต่อไป เนื้อหาการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อในอนุสาขาต่าง ๆ ดังนี้

     ภาควิชามีการสัมมนาในระดับภาควิชาเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนางานด้านวิจัย แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัย และแผนงานเผยแพร่งานวิจัยของภาควิชา ในการดำเนินการดังกล่าวภาควิชาได้ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของการวิจัยเป็นสำคัญ      

     ภาควิชาประสบความสำเร็จด้านการวิจัยในระดับสูง ซึ่งจะเห็นได้จากคณาจารย์ของภาควิชาได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยของภาควิชาเรียงตามปีที่ตีพิมพ์