Language

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การแพทย์ทางเลือกสำหรับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกสำหรับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

Center of Excellence in Alternative and Complementary Medicine for Gastrointestinal and Liver Diseases
Image

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกสำหรับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้นำด้านการวิจัยเรื่องสมุนไพร โปรไบโอติก และการรักษาแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ในคนและในโมเดลสัตว์ทดลอง เช่น โรคตับอักเสบที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ไขมันพอกตับ มะเร็งตับ โรคแผลกระเพาะอาหาร การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอริ มะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น ศึกษาวิจัยครบวงจรทั้งในระดับพื้นฐาน การวิจัยผสมผสาน และการวิจัยประยุกต์ เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและดูแลรักษาโรค เป็นที่อ้างอิงและมีผลงานในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการ

หัวหน้าศูนย์ฯ และผู้ร่วมศูนย์ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบงานวิจัยภายใต้หัวข้อ การศึกษาเตรียมงาน การรวบรวมข้อมูล การทดลองในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปข้อมูล 

Image

ตัวอย่างงานวิจัย

ศึกษาผลของขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ genistein (ส่วนประกอบในเต้าหู้ นมถั่วเหลือง) สารสกัดจากผลพุดซ้อน การใช้โปรไบโอติก การออกกำลังกาย เป็นต้น ในโมเดลของสัตว์ทดลอง อาทิ

 • โมเดลแผลกระเพาะอาหารหนูแรทที่เกิดจากยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
 • โมเดลหนูที่เป็นกระเพาะอาหารอักเสบจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอริ
 • โมเดลมะเร็งกระเพาะอาหารที่ถูกเหนี่ยวนำโดยการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอริและเอ็นเมธิลเอ็นไนโตรโซยูเรียในหนูแรท
 • โมเดลหนูแรทที่มีภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับจากอาหารไขมันและน้ำตาลฟรุกโทสสูง
 • โมเดลหนูไมซ์ที่มีภาวะตับอักเสบจากการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด
 • โมเดลหนูแรทตัดอัณฑะที่มีตับอักเสบจากไขมันลงตับ
 • โมเดลหนูผ่าตัดรังไข่ที่มีภาวการณ์อักเสบของตับจากการสะสมของไขมันในตับ
 • โมเดลหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายต่อตับด้วยแอลกอฮอล์
 • โมเดลภาวะตับอ่อนเฉียบพลันที่ชักนำโดยแอลอาร์จีนินในหนูทดลอง
 • โมเดลหนูไมซ์ที่มีอาการท้องเสียจากการติดเชื้อซัลโมเนลลา
 • โมเดลหนูวิ่งออกกำลังกายในระดับ intensity ต่าง ๆ

ผลงานตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ