Language

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 8.45-12.00 น. จะมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โครงการนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)

ภาควิชาฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจโปรดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือ Facebook page ภาควิชาฯ