Language

Image

ประสงค์ ศิริวิริยะกุล

 รองศาสตราจารย์
 นายแพทย์

 fmedpsr@gmail.com
 02 256 4267 ต่อ 2036

ประสงค์ ศิริวิริยะกุล

 รองศาสตราจารย์   นายแพทย์

 fmedpsr@gmail.com   02 256 4267 ต่อ 2036

คุณวุฒิ

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2543
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

แพทยศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2522
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

พ.ศ. 2520
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

ต่อมหมวกไต และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง2541

สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 2

ภาวะหัวใจวาย2541

ผู้เขียน
Chapter in สรีรวิทยาพื้นฐาน เล่ม 1

สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์2526

บรรณาธิการ

โปรแกรมประเมินผลสำเร็จรูป ปส 2

ใช้ประเมินผลการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 - ปัจจุบัน

รางวัล

คนไทยตัวอย่าง สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2565
อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สภาคณาจรย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549

องค์กรวิชาการ/วิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ